FORGOT YOUR DETAILS?

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť BTW s.r.o.

I.    Preambula
Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomná práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou BTW s.r.o. (ďalej len predávajúci) a kupujúcim. Predmetom kúpnej zmluvy je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

  II.    Základné údaje predávajúceho
Obchodné meno: BTW s.r.o.
Sídlo: Šulekova 2, 811 06, Bratislava, Slovenská republika
IČO: 35827637
DIČ: 2021606147
DIČ DPH: SK2021606147
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vl. číslo: 25669/B.

Bankové spojenie:
VUB a.s., Štefánikova 61, 949 01 Nitra, Slovakia
Číslo účtu: 2699633053/0200
IBAN: SK37 0200 0000 0026 9963 3053
SWIFT: SUBASKBX

Telefónne číslo: +421 940 83 83 55
e-mail: info@vasakozmetika.sk

Korešpondenčná adresa:

BTW s.r.o., Fatranská 5A, 949 01 Nitra

   III.    Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli vypracované v súlade s platnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Odoslaním objednávky kupujú ci potvrdzuje svoj súhlas s tým, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, že tieto obchodné podmienky sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzatvorenú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vyplývajú z kúpnej zmluvy pre predávajúceho a kupujúceho.

IV.    Uzatváranie kúpnej zmluvy (objednávanie tovaru)
Objednávkou sa rozumie objednanie tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom:
• vyplneného a odoslaného formulára zo strany kupujúceho na internetovej stránke predávajúceho,
• e-mailovej správy zaslanej kupujúcim predávajúcemu,
• telefonickej objednávky zaslanej kupujúcim predávajúcemu

Objednávka musí obsahovať:
• meno a priezvisko kupujúceho (resp. obchodné meno kupujúceho)
• adresu jeho trvalého bydliska (resp. sídlo alebo miesto podnikania kupujúceho), prípadne aj adresu na doručovanie, ak nie je zhodná s adresou trvalého bydliska
• e-mail
• telefónne číslo
• presný názov tovaru
• počet kusov
• cenu, spôsob jej úhrady
požadovaný spôsob dodania tovaru
• ak je kupujúcim právnická osoba objednávka musí tiež obsahovať IČO, DIČ, IČ DPH
Objednávka, ktorá nebude obsahovať požadované údaje, nemusí byť zo strany predávajúceho potvrdená.
Po prijatí objednávky predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie, nazvané ako „Potvrdenie objednávky“, ktoré je akceptovaním objednávky. Toto potvrdenie zašle predávajúci kupujúcemu prostredníctvom mailu alebo telefonicky.

Potvrdenie objednávky predávajúcim obsahuje nasledovné údaje:
• názov a cenu tovaru
• cenu prepravy
• adresu miesta doručen ia tovaru spolu s kontaktnou osobou
• podmienky a spôsob prepravy
Oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa považuje za "Záväzné potvrdenie objednávky".
V prípade, že by dodacia lehota nemohla byť dodržaná, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom mailu alebo telefonicky, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 48 hodín pred expedíciou tovaru ku kupujúcemu. Po tomto termíne nebude zrušenie objednávky akceptované.

V.    Odstúpenie od kúpnej zmluvy (storno objednávky)
Storno objednávky zo strany kupujúceho
Kupujúci má právo stornovať objednávku bez uvedenia dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením.
Kupujúci je oprávnený odstúpiť od potvrdenej objednávky do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu v súlade s ustanovením § 12 ods. 1 zákona č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov.
Pri odstúpení od kúpnej zmluvy je potrebné dodržať nasledovný postup:
• kupujúci odošle predávajúcemu mail s nasledovným znením: „Chcem jednostranne odstúpiť od zmluvy zo dňa (deň, mesiac, rok), číslo faktúry a požadujem vrátenie uhradenej čiastky za tovar na číslo účtu (uviesť správne číslo účtu).“ Ďalej kupujúci uvedie svoje meno, adresu a dátum.
• kupujúci odošle tovar vo forme poistenej zásielky, alebo tovar osobne doručí do sídla predávajúceho, pričom hradí prepravné náklady.
• vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nepoužitý, nepoškodený, kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.) a s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Tovar vrátený formou dobierky predávajúci neprijíma.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci zašle kupujúcemu zaplatenú kúpnu cenu prevodom na účet alebo na adresu trvalého bydliska, a to najneskôr do 15 dní po fyzickom obdržaní vráteného tovaru. V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok predávajúci nebude môcť akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a tovar vráti na náklady kupujúceho späť.
Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ustanovenia § 10 zákona č. 108/2000 Z. z.
V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.).

Storno objednávky zo strany predávajúceho
Predávajúci má právo stornovať objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:
• objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný mail atď.)
• tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazne zmenila cena dodávateľa tovaru alebo jeho časová dostupnosť. V prípade, že táto situácia vznikne, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedené späť na jeho účet alebo adresu v termíne do 15-kalendárnych dní.

  VI.    Práva a povinnosti predávajúceho
Predávajúci je povinný:
• na základe potvrdenej objednávky dodať kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve, akosti, termíne a zabaliť ho spôsobom potrebným na jeho ochranu pri preprave,
• odovzdať kupujúcemu spolu s tovarom v písomnej podobe návod na použitie, záručný list, dodací list a daňový doklad.
Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar.

VII.    Práva a povinnosti kupujúceho
Kupujúci je povinný:
• prevziať zakúpený alebo objednaný tovar na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase. V prípade ak kupujúci neprevezme objednaný tovar pri dodaní prepravcom, predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho v súlade s § 614 ods. 2 Občianskeho zákonníka poplatok za uskladnenie, ktorý si zmluvné strany dohodli vo výške 3 eur za deň,
• zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej dobe splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru,
• zaplatiť náklady na doručovanie tovaru,
• nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho,
• potvrdiť v dodacom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
Kupujúci má právo na dodanie tovaru v množstve, akosti, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v potvrdení objednávky.

VIII.    Dodacie podmienky
Tovar je predávaný podľa vyobrazených vzorov umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Rozmery, farba a ostatné údaje o tovare umiestnenom v ponuke internetovej stránky predávajúceho sú nezáväznými údajmi.

Tovar doručuje predávajúci kupujúcemu na adresu zadanú zákazníkom v potvrdenej objednávke prostredníctvom:
• prepravnej služby (slovenská pošta) – na dobierku, spravidla do 7 pracovných dní
Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na použitie.
Cena prepravy nie je súčasťou kúpnej ceny za objednaný tovar. Poštovné a dopravné náklady hradí kupujúci pri prevzatí objednaného tovaru podľa zvoleného spôsobu prepravy.
IX.    Kúpna cena, spôsob jej úhrady, nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare
Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:
• platba na dobierku (v hotovosti) pri prevzatí tovaru
• bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho
• na základe zálohovej faktúry

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu kúpnej ceny v prípade zmeny cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru.
Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar, vrátane prepravných nákladov a DPH.
Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

X.    Zodpovednosť za vady tovaru a záruka
Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení za prítomnosti dopravcu. Na základe vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava alebo dodaný nový výrobok.
Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.
Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať záručné podmienky vrátane návodu na použitie a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

Oprávnená reklamácia na tovar zakúpený na stránke tohto internetového obchodu sa vzťahuje na:
• vady materiálov, funkčné chyby a na nedostatky vzniknuté pri výrobe
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie tovaru zakúpeného v tomto internetovom obchode, ktoré vznikli:
• pri používaní tovaru v rozpore s návodom na použitie
• prirodzeným (bežným) alebo nadmerným mechanickým opotrebením
• znečistením tovaru alebo jeho časti v dôsledku zanedbania údržby
• používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar bežne používa
• v dôsledku zásahu do tovaru neoprávnenou osobou (neodborné opravy alebo úpravy)
• v dôsledku živelnej pohromy.
Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať záručné lehoty garantované výrobcami.
V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu) vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve. Ak taký postup nie je možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil.
Najprv môže spotrebiteľ požadovať od predávajúceho bezplatnú opravu. Kupujúci má právo na výmenu tovaru len vtedy, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné. O tom, či je vada úmerná, rozhodne autorizované servisné stredisko a to formou písomného posúdenia tejto vady. V tomto prípade bude tovar vymenený za rovnaký kus, prípadne vrátená už zaplatená suma späť.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho, u ktorého bola vec zakúpená.

       XI.    Postup pri vybavovaní reklamácie
Pri uplatňovaní reklamácie je potrebné dodržať nasledovný postup:
1. Pošlite nám e-mail, kde uvediete typ výrobku, jeho objednávkové číslo, číslo faktúry a popis závady.
2. Do 24 hodín (v pracovné dni) Vám budú zaslané informácie o ďalšom postupe.
3. Pošlite tovar na určenú adresu spolu s popisom závady, záručným listom a dokladom o zaplatení.

     XII.    Ochrana osobných údajov
Predávajúci sa zaväzuje rešpektovať súkromie kupujúceho. Aby predávajúci mohol ponúkať služby kupujúcemu, potrebuje poznať niektoré osobné údaje kupujúceho. Tieto údaje chráni pred zneužitím.
Ak je kupujúcim fyzická osoba (nepodnikateľ), je potrebné pre jeho identifikáciu, aby oznámil predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska, adresu dodania (ak nie je totožná s adresou bydliska), telefónne číslo, resp. číslo mobilné číslo a mailovú adresu.
Ak je kupujúcim právnická osoba, je potrebné pre jeho účtovnú identifikáciu, aby predávajúcemu oznámil svoje obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je plátcom DPH), adresu dodania (ak nie je totožná s adresou sídla), telefónne číslo, mailovú adresu.
Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho uvedené osobné údaje. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje kupujúceho neposkytne tretej osobe, s výnimkou partnerov zabezpečujúcich platobný styk a prepravcu, ktorému sa poskytnú údaje potrebné k doručeniu tovaru kupujúcemu. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú už pri potvrdení objednávky.
Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúceho predávajúcemu.
Náš internetový obchod si vyhadzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti osobných údajov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v tomto prípade neplatia vyššiu uvedené pravidlá manipulácie s osobnými údajmi.

XIII.    Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto VOP je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. V prípade, že kupujúci nesúhlasí so znením týchto všeobecných obchodných podmienok, môže svoj nesúhlas vyjadriť písomne.
Vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

TOP